Producenci
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego wybiegmody.pl

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego wybiegmody.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.wybiegmody.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy wybiegmody – Kamil Wojdanowski, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne 

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.wybiegmody.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.wybiegmody.pl, prowadzony jest przez Kamila Wojdanowskiego

Wybieg Mody Kamil Wojdanowski

NIP: 851 325 20 01

ul. Piaskowa 56/8

72-010 Police

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.missstyle.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. wybiegmody – Kamil Wojdanowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub będą godzić w dobre imię wybiegmody – Kamil Wojdanowski

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kamila Wojdanowskiego.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla wybiegmody.pl,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wybiegmody.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

 1. a) przedmiotu zamówienia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem;
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
 3. c) wybranej metody płatności, 
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) szacunkowy czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z wybiegmody – Kamil Wojdanowski, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną wybiegmody.pl - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr…” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim

4.10 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

5.4. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, do dnia wysłania

5.5. Wybieg mody Kamil Wojdanowski zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.

 

 1. Ceny, metody i termin płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego
 2. b) szybkim przelewem za pomocą płatności SHOPER – blue media
 3. c) kartą płatniczą 
 4. d) Google Pay
 5. e) BLIK

6.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

6.4. Dostępne formy płatności:

Banki dostępne w usłudze „Pay-by link”

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze „Płatności Shoper”

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

6.5. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 7-miu dni od dnia złożenia Zamówienia.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres email kontakt@wybiegmody.pl Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu na piśmie może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na końcu Regulaminu,

7.2. Termin 14- dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.5. Zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru na magazyn. 

7.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

7.7. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres podany przez sklep wybiegmody.pl po uprzednim kontakcie ze sklepem: W przypadku braku możliwości kontaktu ze sklepem towar należy zwrócić na adres:

Kamil Wojdanowski. 

Piaskowa 56/8

72-010 Police

Z dopiskiem (sklep internetowy wybiegmody.pl)

7.8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. wybiegmody – Kamil Wojdanowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:

 1. a)  za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży (wada fizyczna),
 2. b)  jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@wybiegmody.pl Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. wybiegmody – Kamil Wojdanowski .nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. wybiegmody – Kamil Wojdanowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić wybiegmody.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego, które w jego ocenie mogły mieć wpływ na dokonywane przez niego Zamówienie bądź rejestrację.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 

mailowo pod adres kontakt@wybiegmody.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. wybiegmody zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy wybiegmody – Kamil Wojdanowski, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o Prawach konsumenta i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl